Ryzyka w firmie produkcyjnej – jak zapobiegac ich powstawaniu

Przedsiębiorstwo produkcyjne jest niezwykle skomplikowanym i rozbudowanym tworem, nad którym trzeba sprawować nieustanną kontrolę. By firma rozwijała się i realizowała założone cele, niezbędne jest umiejętne przewidywanie ryzyka. Pozwala to na minimalizowanie negatywnych konsekwencji poprzez skuteczne zapobieganie niepożądanych zdarzeń.

Czynniki ryzyka w firmie produkcyjnej

Już na samym początku konieczne jest zdiagnozowanie najważniejszych możliwych zagrożeń, jakie wiążą się z firmą produkcyjną, by w dalszym etapie móc szukać dla nich rozwiązań. Zasadniczo, jeśli przyjrzymy się klasycznej firmie produkcyjnej, której celem jest zwiększenie wielkości produkcji, wyróżnić możemy kilka dużych grup ryzyka:

 • organizacyjne
 • produkcyjne
 • ekonomiczne
 • technologiczne.

Wśród ryzyk o charakterze organizacyjnym wyróżnić możemy następujące problemy: niedokładne zbadanie rynku, brak zasobów czy wykwalifikowanej kadry, a także niekompetentne zarządzanie. Zagrożenia produkcyjne to z kolei problem z pozyskaniem surowców, nieterminowość dostaw, niewłaściwy dobór parametrów procesu, niestabilność wyprodukowanych wyrobów, a w konsekwencji zwiększanie ilości produktów wadliwych. Na ryzyko ekonomiczne składają się: brak opłacalności inwestycji, ograniczenia finansowe firmy, straty w wyniku przestoju czy nieuruchomienia produkcji, a także kary za zerwanie czy też niedotrzymanie kontraktów. W ramach ryzyka technologicznego wymienić można choćby awarie maszyn i urządzeń, brak kompetencji w realizacji nowych technologii, ale też niespełnienie wymagań jakościowych.

Diagram Ishikawy dla procesu produkcyjnego

W celu rozbudowania perspektywy o możliwe zagrożenia i niepowodzenia, warto wzbogacić ją o analizę diagramu Ishikawy. W ramach diagramu wyszczególnić możemy pięć kategorii, które reprezentują kolejne grupy ryzyka:

 • ludzie: brak wiedzy, szkoleń, nieprawidłowy przepływ informacji, brak instrukcji, niejasne procedury,
 • maszyny: niesystematyczna konserwacja maszyn, niewłaściwe parametry pracy,
 • materiał: niewłaściwa jakość surowca, opóźnione dostawy, nieodpowiednie komponenty i ilość materiału,
 • metoda: nieodpowiednia metoda pakowania, montażu, przetwórstwa surowca, nieprawidłowa organizacja pracy, sporadyczne kontrole jakości,
 • zarządzanie: brak inwestycji, planowania, systemu motywacji, mała innowacyjność, niewłaściwy przepływ informacji.

W ramach każdego przedsiębiorstwa ryzyko będzie inne, inne zagrożenia będą priorytetem. Świadomość wielości problemów jest jednak kluczowa, by nieustannie im zapobiegać. Jak skutecznie im przeciwdziałać?

Controlling w firmie produkcyjnej

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka wypracowuje nowe narzędzia w celu optymalnego zarządzania przedsiębiorstwami. Jednym z obszarów usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest controlling produkcji. W jego ramach pracownicy podejmują działania, które mają pomóc tą produkcją odpowiednio zarządzić, poprzez:

 • umiejętną koordynację działań, tj. zastosowanie adekwatnych technik planowania, prognozowania, analizy, by poddać je ostatecznej ocenie; istotny jest stały nadzór, a także raportowanie podejmowanych działań,
 • podejmowanie decyzji dotyczących procesu produkcji, jego kosztów i optymalizacji działań na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej analiz,
 • angażowanie personelu na wszelkich szczeblach – delegowanie zadań i przekazywanie części odpowiedzialności,
 • wygodny dostęp kierownictwa do kluczowych informacji.

Systemy informatyczne w controllingu produkcji

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów informatycznych, które stosuje się w controllingu produkcji. Narzędzia te pomagają w planowaniu zakupów, dostaw, śledzeniu stanów magazynowych czy planowaniu możliwości produkcyjnych. Można dzięki nim optymalizować rozłożenie naszych towarów w magazynie, ale także dokonać skrupulatnej analizy ich wytworzenia. Programy te poza zarządzaniem produkcją, umożliwiają także pracę z finansami, personelem oraz sprzedażą. Jednym z systemów, który ułatwia zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, jest FlexiControl. Pozwoli on nam nie tylko zdiagnozować ryzyko, ale także zaplanować audyty, przygotować raporty dla zarządu. FlexiControl charakteryzuje się wszechstronnością zastosowania i będzie użyteczny w każdym przedsiębiorstwie.

Funkcjonowanie firmy produkcyjnej uzależnione jest od doskonałej organizacji i trafnego prognozowania zagrożeń. Aby łatwiej zarządzać przedsiębiorstwem i przewidywać problemy, które mogą się pojawić, warto wykorzystywać nowoczesne programy komputerowe.

Źródło: Flexisolutions.pl – systemy business intelligence

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here