Jak odroznic wywiad gospodarczy od szpiegostwa gospodarczego

Szpiegostwo gospodarcze i wywiad gospodarczy to dwa pojęcia, często błędnie traktowane jako tożsame pomimo jasno zarysowanej granicy pomiędzy nimi. Wspólnym elementem jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, zupełnie różne są jednak metody działania oraz charakter pozyskanych danych, a także kwalifikacja prawna.

Czym jest szpiegostwo gospodarcze?

Szpiegostwo gospodarcze to pozyskiwanie metodami bezprawnymi informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w celu ujawnienia jej innej osobie lub wykorzystania we własnej działalności gospodarczej. Podstawowym pojęciem pozwalającym nam zdefiniować szpiegostwo gospodarcze (zwane również szpiegostwem przemysłowym) jest „tajemnica przedsiębiorstwa”. Termin ten definiuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Szpiegostwo gospodarcze jest praktyką zakazaną ze względu na szkodliwość dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona prawnie tak samo jak każda inna wartość prywatna, a szpiegostwo jest jej naruszeniem. Działalność szpiegowska jest szeroko penalizowana przez przepisy Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1997 r. zawarte w jego rozdziale XXXIII. Poszczególne działania zawierające się w pojęciu szpiegostwa gospodarczego mogą być zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Wywiad gospodarczy – czym jest i co różni go od szpiegostwa gospodarczego?

Wywiad gospodarczy polega na pozyskiwaniu informacji dotyczącej kondycji gospodarczej przedsiębiorstwa metodami zgodnymi z prawem. W szczególności dotyczy to informacji o sytuacji finansowej, kadrowej, prawnej i majątkowej. Przedmiotem działalności wywiadu gospodarczego nie może być jednak informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa. Z uwagi na ogromną często ilość oraz różną jakość informacji możliwej do pozyskania metodami legalnymi, niezbędna jest jej analiza i odsianie danych fałszywych i bezwartościowych.

Cele stosowania wywiadu gospodarczego

Celem stosowania wywiadu gospodarczego jest pozyskanie informacji umożliwiających nam analizę konkurencyjności, ocenę środowiska biznesowego, solidności potencjalnego kontrahenta czy też naszej pozycji negocjacyjnej w stosunku do innego podmiotu, a także określenie majątku dłużnika. W skali mikro wywiad określa kondycję naszego konkurenta i jego potencjalne decyzje czy też pozwoli ustalić majątek naszego dłużnika. W skali makro, pozwala nam on poznać charakter przepływu zasobów finansowych wewnątrz krajów i podmiotów globalnych. Wywiad gospodarczy umożliwia racjonalne kierowanie przedsiębiorstwem, zredukowanie do minimum elementu losowości.

Komu powierzyć przeprowadzenie wywiadu gospodarczego?

Typowe podmioty zajmujące się wywiadem gospodarczym to specjalistyczne wywiadownie gospodarcze, biura detektywistyczne oraz firmy windykacyjne. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia wywiadu gospodarczego firmie windykacyjnej ze względu na jej doświadczenie w pozyskiwaniu informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw. Wywiad gospodarczy jest bowiem niezbędnym elementem skutecznego procesu windykacji. W związku z tym możemy mieć pewność, że dobra firma windykacyjna potrafi zrealizować taką usługę sprawnie i skutecznie.

Źródło: Straetus.pl – sprzedaż wierzytelności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here